Sobre els drets d’autor.

Principis generals

La propietat intel·lectual protegeix les creacions originals literàries, artístiques o científiques, expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur.
La propietat intel·lectual d’una obra literària, artística o científica correspon a l’autor en el moment mateix de la seva creació. Des d’aquest moment, l’autor rep protecció de la Llei de Propietat Intel·lectual sense que per a això sigui necessari el registre de la seva obra a cap organisme dedicat al registre d’obra.
El dret d’autor és el dret que l’ autor disposa sobre les seves obres, permetent a l’autor d’una obra (pintura, escultura, fotografia, il·lustració…) decidir la manera en què la seva obra pot ser difosa i utilitzada establint una remuneració econòmica per l’explotació realitzada de les seves obres.

El dret d’autor és un dels principals drets de la propietat intel·lectual. Està reconegut com un dels drets humans fonamentals a la Declaració Universal dels Drets Humans, concretament en el seu Article 27.

La Llei de Propietat Intel·lectual no protegeix les idees sinó la forma en com aquestes són expressades.

En què es diferencia el copyright dels drets d’autor?

El terme “copyright”, tan utilitzat internacionalment, prové del dret anglosaxó. El terme “dret d’autor” prové del dret continental i més específicament del dret francès.

La legislació continental parla de drets d’autor, mentre que el dret anglosaxó utilitza el terme copyright. La diferència més clara entre tots dos resideix que els drets d’autor són morals o patrimonials, mentre que el copyright se centra gairebé exclusivament en l’aspecte patrimonial.

A diferència del dret d’autor, que reconeix al creador de l’obra, el copyright apareix en la pràctica una vegada que l’obra ha estat publicada. El copyright es limita a l’obra mateixa i no comprèn al creador com sí fa el dret d’autor. És a dir, el dret d’autor reconeix el dret natural de l’autor sobre la seva obra mentre que el copyright reconeix la negociació entre l’autor i la societat per a l’ús d’aquesta obra.

Qui és autor?

Tota persona física que crea una obra literària, artística o científica.

El dret d’autor beneficia a l’autor i a les seves obres, així com als drethavents i al llegat que se’ls deixa.

En què consisteix la protecció?

A qualsevol autor d’una obra se li reconeixen drets personals (també anomenats morals) i drets patrimonials (també anomenats d’explotació).

El dret moral: protegeix la identitat i reputació de l’autor. És un dret irrenunciable, no podent l’autor transmetre’ls, ni comercialitzar: són inalienables.

Els drets econòmics o patrimonials: permeten a l’autor controlar i autoritzar l’explotació de les seves obres i obtenir una prestació econòmica.

Els drets morals es refereixen a l’esfera més vinculada a la personalitat de l’autor enfront dels patrimonials que es refereixen als seus interessos econòmics.

Quins són els drets econòmics o patrimonials?

Els drets econòmics o patrimonials de l’autor, fan referència als drets d’explotació econòmica sobre les seves obres i creacions que té l’autor.

Com autor, pot disposar segons la seva voluntat de l’explotació econòmica de qualsevol obra de la seva autoria. Per tant, sense la seva autorització no és possible de forma legal explotar econòmicament la seva obra.

Els drets d’explotació econòmica comprenen “els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació”.

Com haig de transmetre els meus drets d’autor?

En la Llei de Propietat Intel·lectual s’entén com a transmissió de drets la cessió que l’autor fa a un tercer dels drets d’explotació econòmica. Certament, són objecte d’aquesta transmissió únicament els denominats drets d’explotació econòmica. En canvi els drets morals són irrenunciables i inalienables.

Els drets patrimonials són transmissibles a través de document escrit, en virtut de com l’autor o el titular transfereix un o diversos drets patrimonials a una altra persona (natural o jurídica) amb unes condicions, per un temps i en un lloc determinat. A més, tota cessió de drets ha de fer-se a canvi d’una remuneració, que pot ser proporcional o a tant alçat.

Existeixen tants drets com a formes d’explotació hagin. Al moment de celebrar un contracte d’aquesta naturalesa és fonamental que l’autor o el titular del dret identifiqui clarament quins drets desitja cedir.

La indicació que la cessió és exclusiva o no és un aspecte de vital transcendència en el contracte de cessió, doncs depenent de l’acord al que hagin arribat les parts els seus efectes són diferents.

És obligatori inscriure les obres en el Registre de la Propietat Intel·lectual?

No. Els drets d’autor neixen en el moment de la creació de l’obra. El Registre és només un mitjà de protecció i de prova dels drets.

Què és el domini públic?

Els drets d’explotació d’una obra subsisteixen 70 anys després de la mort de l’autor i es computen des de l’1 de gener de l’any següent al de la mort o declaració de la seva defunció. No obstant això, el termini és de 80 anys per als autors morts abans del 7 de desembre de 1987. Una vegada transcorregut el citat termini, les obres passen a domini públic.

Domini públic, implica que les obres poden ser explotades per qualsevol persona, però sempre respectant els drets morals dels seus autors (principalment la paternitat i integritat de l’obra), doncs el que en realitat expira són els drets d’autor de caràcter patrimonial.

Comenceu a escriure i premi "enter" per buscar